Funcusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Małopolska, Unia Europejskia

GO4IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt pn. „BMSCare – zintegrowane środowisko diagnostyczne systemów budynkowych w zakresie komfortu ludzi, środowiska i energii”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, działanie 2.1 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego środowiska diagnostycznego do zdalnego monitoringu i badania systemów budynkowych, w tym systemów automatycznej regulacji i sterowania BMS/BEMS/HMS.

Planowane efekty: stworzenie usługi integrującej procedury eksploatacyjne z systemami oceny budownictwa zrównoważonego, co przyczyni się do szerszej, tańszej i bardziej kompleksowej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju budownictwa w Polsce i na świecie.

Wartość projektu: 4 705 460,67 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 126 536,00 zł

Dziś tworzymy jutro Twojego biznesu
BMS Care - zintegrowane środowisko diagnostyczne

Opis projektu

„BMSCare – zintegrowane środowisko diagnostyczne systemów budynkowych w zakresie komfortu ludzi, środowiska i energii.”

Eksperci z Go4Energy pracują nad nowym rozwiązaniem wspomagającym obsługę budynku poprzez analizę, weryfikację i optymalizację pracy systemów budynkowych oraz systemu BMS. Opracowywane narzędzie będzie pozwalało na jak najbardziej optymalne funkcjonowanie budynku przy zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu jego użytkownikom.

Istotną cechą rozwiązania będzie przekazywanie priorytetowych informacji obsłudze technicznej na bieżąco, aby umożliwić natychmiastową, skuteczną reakcję działu FM. Narzędzie będzie przekazywało zarówno informacje o nieprawidłowościach, ale również rekomendacje jak optymalizować pracę instalacji budynkowych. Ostateczną decyzję wprowadzania sugerowanych zmian podejmował będzie nadal człowiek, wspomagany przez rozbudowaną analizę danych w BMSCare.

Rozwiązanie BMSCare będzie umożliwiało zarządcom oraz inwestorom na uzyskanie dokładnej wiedzy na temat funkcjonowania obiektów oraz opłacalności zastosowanych w nich rozwiązań. BMSCare jest projektowane tak aby współdziałać z systemami BMS różnych producentów, dzięki czemu możliwe będzie porównywanie i przekazywanie skutecznych rozwiązań pomiędzy różnymi budynkami danego właściciela. Narzędzie tworzone jest zgodnie z duchem certyfikacji budynków - podczas tworzenia BMSCare wykorzystano wymagania stawiane nowoczesnym budynkom przez certyfikację WELL, LEED i BREEAM. Implementacja BMSCare na obiekcie pozwoli też na spełnienie wymagań polskiego certyfikatu GBSA.

Do pozyskania dużej ilości danych wykorzystane zostanie nauczanie maszynowe (Machine learning), zaś do analizy przewidziano integrację trzech metod i modeli obejmujących m.in. sieci neuronowe i analizę BigData. Przyjęta metodyka umożliwi zarówno dokładne poznanie funkcjonowania budynku, jak również pozwoli na jego prognozowanie i przewidywanie potencjalnych problemów, zanim wystąpią. Stworzenie pełnego obrazu funkcjonowania obiektów będzie możliwe dzięki analizom, wykorzystującym algorytmy działające na danych z systemów BMS w czasie rzeczywistym.

Potencjał tworzonego narzędzia został zauważony przez Unię Europejską, która przyznała dofinansowanie dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Zapraszamy do kontaktu

GO4IT Sp. z o.o. Sp.k.
Kraszewskiego 177/34
33-380 Krynica Zdrój

Biuro
biuro@g4e.pl
+48 500 129 506

Jak przetwarzamy Państwa dane?
1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego);
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Go4IT sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Białobrzeskiej 68 lok. 64, 02–325 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000434398, NIP 701 035 54 58, (Go4IT) …
3) Inspektor ochrony danych: Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych w związku z brakiem takiego obowiązku wynikającego z RODO (art. 37 RODO);
4) Cele i podstawa przetwarzania:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
   a) wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Go4IT, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez Go4IT (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
   b) wewnętrznych celów administracyjnych Go4IT, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Go4IT będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   e) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Go4IT usług i sposobu obsługi przez pracowników Go4IT (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT;
6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Go4IT stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż nie dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentują Państwo podmiot będący przedsiębiorcą lub 10 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna;
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody kontakt pisemny z Go4IT na adres korespondencyjny Spółki, tj. Go4IT sp. z o.o. sp.k. ul. Łucka 18 lok. 112, 00 – 845 Warszawa, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą naszybciej jak to będzie możliwe.